Rozvoj kompetencí učitelů se zaměřením na rovný přístup jedinců v primárním a preprimárním vzdělávání

Competence development of teachers with a focus on equal access of individuals in primary and pre-primary education

Informace o projektu

Číslo projektu: CZ.1.07/1.2.27/01.0018
Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo prioritní osy: 7.1
Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání
Číslo oblastní podpory: 7.1.2
Název oblastní podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Informační leták

Prioritní téma

Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování výrnamu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku.

Doba realizace

únor 2012 - prosinec 2014

Hlavní cíl projektu

Hlavním cílem projektu je implementovat do vzdělávání uplatňování inovativních přístupů v oblasti organizačních forem výuky a vyučovacích metod, podporujících rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby individuálních vzdělávacích plánů, využití ICT a e-learningových aplikací, a to i prostřednictvím vzdělávání učitelů, disponujících nezbytnými odbornými kompetencemi.

Dílčí cíle

  • Provést a vyhodnotit analýzu vzdělávacích potřeb ve vybraných školách v regionu Olomopuc.
  • Na základě výsledků analýzy vzdělávacích potřeb vytvořit metodické a podpůrné materiály za využití ICT a e-learningových aplikací a soubor didaktických pomůcek. Akceptovat specifika regionu.
  • Pro práci s podpůrnými materiály, a to prostřednictvím krátkodobých kurzů, připravit pedagogy (tj. sekundátní cílovou skupinu), kteří budou participovat na ověřování podpůrných vzdělávacích programů určených pro primární cílovou skupinu, tj. děti a žáky MŠ a 1. stupně ZŠ.
  • Ověřit podpůrné programy, metodické materiály a didaktické pomůcky. Podpůrné programy průběžně monitorovat a evaluovat.
  • Po ověření provést nezbytné korekce podpůrných programů, metodických materiálů atd., které v konečné verzi budou dodány do MŠ a ZŠ v regionu Olomouc.

Cílová skupina

Primární cílovou skupinu tvoří děti a žáci MŠ a ZŠ se speciálními vzdělávacími potřebami z Olomouckého kraje. Sekundární cílovou skupinu tvoří učitelé preprimárního a primárního vzdělávání z Olomouckého kraje.

Řešitelský tým

Řešitelský tým tvoří pracovníci Katedry primární a preprimární pedagogiky, Ústavu speciálněpedagogických studií, Katedry psychologie a patopsychologie a Katedry technické a informační výchovy PdF UP v Olomouci.

V případě zájmu o účast na výše uvedených programech se obracejte na:

Mgr. Alena Berčíková
alena.bercikova@upol.cz

© 2018 Katedra primární a preprimární pedagogiky | Administrace