Informace o studiu oborů garantovaných Katedrou primární a preprimární pedagogiky

Katedra primární a preprimární pedagogiky garantuje pětileté magisterské studium oboru Učitelství pro 1. stupeň základních škol v prezenční i kombinované formě a dvouleté navazující magisterské studium oboru Předškolní pedagogika v kombinované formě (od akademického roku 2016/2017 nově v prezenční formě). Dále pracoviště garantuje tříleté bakalářské studium Učitelství pro mateřské školy v prezenční i kombinované formě. Ve spolupráci s Centrem celoživotního vzdělávání pracoviště participuje na programech celoživotního vzdělávání, garantuje studium k rozšíření odborné kvalifikace, a to Učitelství pro 1. stupeň základních škol a Učitelství pro mateřské školy; realizuje v rámci celoživotního vzdělávání kurzy k prohlubování znalostí z různých oblastí.

Studijní obory jsou koncipovány tak, aby vyhovovaly moderním trendům současné pedagogiky a vzdělávání učitelů. Důležitý akcent je kladen na nové pojetí profese učitele, které vyžaduje rozšíření a posílení klíčových kompetencí. Studenti jsou od samého počátku studia i v jeho průběhu v přímém kontaktu s dětmi předškolního věku nebo žáky mladšího školního věku prostřednictvím pedagogických praxí. Studenti se mohou zúčastňovat exkurzí, zahraničních pobytů, mají prostor pro tvůrčí, výzkumnou i publikační činnost. To vše umožňuje studentům propojit teorii s praxí, srovnávat a posléze využívat získané zkušenosti ve vlastní učitelské praxi. Studijní obory jsou koncipovány tak, aby vyhovovaly moderním trendům současné pedagogiky a vzdělávání učitelů. Důležitý akcent je kladen na nové pojetí profese učitele, které vyžaduje rozšíření a posílení klíčových kompetencí. Studenti jsou od samého počátku studia i v jeho průběhu v přímém kontaktu s dětmi předškolního věku nebo žáky mladšího školního věku prostřednictvím pedagogických praxí. Studenti se mohou zúčastňovat exkurzí, zahraničních pobytů, mají prostor pro tvůrčí, výzkumnou i publikační činnost. To vše umožňuje studentům propojit teorii s praxí, srovnávat a posléze využívat získané zkušenosti ve vlastní učitelské praxi.

Informace o charakteristikách výše uvedených garantovaných oborů, příslušných profilů absolventa a jeho možnostech uplatnění stejně jako informace o přijímací zkoušce naleznete na našich stránkách katedry v rubrice Informace o studiu - studijní programy.

U uvedených studijních oborů, které garantuje naše katedra, je zabezpečována výuka pedagogických disciplín a některých specifických oborových didaktik. Katedra také garantuje a metodicky zabezpečuje všechny typy pedagogických praxí.

Na výuce studentů našich garantujících oborů se spolupodílejí pedagogové i z jiných kateder Pedagogické fakulty UP, kteří vyučují další specifické disciplíny například z oblasti českého jazyka, cizích jazyků, matematiky, výchov (hudební, výtvarné, technické a informační) atd.

Cizí jazyk je studentům oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ nabízen ve dvou variantách: anglický jazyk nebo německý jazyk. Studenti oboru Učitelství pro mateřské školy si vybírají cizí jazyk podle nabídky. Výběr cizího jazyka je limitován podmínkami fakulty a kapacitou studentů pro specifickou výuku cizích jazyků.

© 2018 Katedra primární a preprimární pedagogiky | Administrace