Magister: reflexe primárního a preprimáního vzdělávání ve výzkumu

Informace pro autory

Účelem vznikajícího časopisu je dát prostor pro publikování různých typů článků (uveřejňovány budou stati, studie, výzkumné zprávy, recenze atp.), které se budou vztahovat ke specifickému stupni vzdělávání – tedy primární a preprimární školy.

Všechny texty budou procházet standardním recenzním řízením. Vzhledem k tomu, že aspirací časopisu je předkládat kvalitní práce, budou články předány dvěma recenzentům (v případě bipolárních stanovisek bude text zadán třetímu recenzentovi), přičemž recenzní řízení bude pro autory anonymní.

Autor ucházející se o publikování svého článku deklaruje, že se jedná o původní text.

Šablonu pro psaní jednotlivých typů článků i kritéria pro jejich hodnocení můžete nalézt na webových stránkách http://kpv.upol.cz. Zde uvádíme nejdůležitější upozornění:

 • rozsah kompletního textu (na základě souhlasu redakční rady možno publikovat delší texty):
  1. stať – do 20 normostran
  2. studie – do 40 normostran
  3. výzkumné zprávy – do 15 normostran
  4. recenze – do 5 normostran
 • autor v úvodu textu uvede anotaci a klíčová slova v českém (nebo slovenském / polském) jazyce a v anglické jazykové mutaci
 • autor se zavazuje v článku respektovat aktuální bibliografickou citaci dle normy ČSN ISO 690:2011
 • obrázky, tabulky, schémata atp. autor umístí jednak do textu, avšak také přiloží zvlášť (z důvodu rizika zhoršení kvality v textovém editoru)
 • mimo samotný text by měl autor uvést kontaktní údaje (jméno s tituly, kontaktní korespondenční a elektronickou adresu)
 • autor může svůj text zaslat buď korespondenčně na CD nosiči, nebo jako přílohu elektronickou poštou na následující adresy:
  1. Mgr. Dominika Stolinská, Ph.D.; Žižkovo nám. 5, 771 40 OLOMOUC
  2. Dominika.Stolinska@gmail.com
 • své články zasílejte vždy 1,5 měsíce před vydáním aktuálního čísla – tedy do 10. dubna a 10. října daného roku
 • upozorňujeme autory, že publikované články nebudou honorovány (nebudou-li vyžádány redakční radou)

Děkujeme všem, kteří máte zájem s námi spolupracovat, publikovat, komentovat a tím podporovat spoluutváření poznatkové linie v naší oblasti pedagogické vědy.

© 2022 Katedra primární a preprimární pedagogiky | Administrace