Oborová prostupnost a modularizace studijních programů ve vzdělávání učitelů

Informace o projektu

I. Projekt východiska, realizace a výstupy

1. Reflexe projektu Oborová prostupnost a modularizace ve vzdělávání učitelů

Šmelová Eva

1.1 Záměry a cíle projektu

Záměrem projektu bylo na základě oborové prostupnosti inovovat dva studijní programy, a to studijní program oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a Předškolní pedagogika (Mgr.).

Hlavní cíl:

Na základě oborové prostupnosti inovovat dva akreditované studijní programy do podoby modulového uspořádání s cílem umožnit rozšířit stávající kvalifi kaci cílové skupiny.

 • Absolventům oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ nabídnout inovovaný studijní program Učitelství pro MŠ (Bc.)
 • Absolventům oboru Předškolní pedagogika (Mgr.) nabídnout inovovaný studijní program Učitelství pro 1. st. ZŠ (Mgr.)

Specifické cíle:

 • Evaluovat stávající bakalářský studijní program oboru Učitelství pro MŠ (Bc.), Předškolní pedagogika (Mgr.) a Učitelství pro 1. st. ZŠ (Mgr.).
 • Analyzovat vzdělávací potřeby studentů studijního oboru Předškolní pedagogika (Mgr.) a oboru Učitelství pro 1. st. ZŠ.
 • Analyzovat vzdělávací moduly a jednotlivé předměty z hlediska vymezení společného základu obou oborů a míry jejich prostupnosti. Specifikovat východiska pro inovaci obou studijních programů.
 • Ve spolupráci s partnery zpracovat plán vzdělávacích aktivit určených pro cílovou (konzultace, besedy a workshopy), se zaměřením na problematiku preprimárního a primárního vzdělávání.
 • Studijní programy inovovat v souladu s trendy ve vzdělávání v rámci zemí EU. Koncepci studijních programů konzultovat se zahraničními partnery, s nimiž má katedra dlouholetou spolupráci (Univerzita Maribor Slovinsko, Prešovská univerzita v Prešově Slovensko, Opole Polsko).
 • Prostřednictvím inovovaných studijních programů refl ektovat prostupnost oborů Učitelství pro MŠ, Předškolní pedagogika a Učitelství pro 1. st. ZŠ.
 • Inovované studijní programy evaluovat prostřednictvím metody analýzy obsahu, a to z pohledu supervizorů, cílové skupiny, VŠ pedagogů a partnerů.

Období realizace 2009–2011 (24 měsíců).

1.2 Inovativnost projektu a jeho vazba na jiné projekty

Projekt reaguje na trendy současné vzdělávací politiky a na požadavek zkvalitňovat vysokoškolské vzdělávání pedagogů mateřské školy a školy primární.

Přidanou hodnotu lze současně spatřovat v systematickém a aktivním zapojení studentů (jako cílové skupiny) do procesu inovace koncepce vzdělávání, a to s cílem posilovat jejich motivaci ke studiu a zájem o studovaný obor.

Nelze opomíjet přínos zapojení nejenom cílové skupiny, ale i partnerských škol, což přináší zpětný efekt, kdy pedagogická praxe významně ovlivňuje teorii, čímž dochází k cílenému řešení potřeb současné školy.

Projekt má přímou vazbu na projekt ESF – Evaluace a inovativní aplikace Bc. studijního programu Učitelství pro MŠ č. CZ 04.1.03/3.2.15.1/0039. Projekt byl realizovaný v letech 2005–2007, a to s cílem inovovat na základě evaluačních přístupů studijní obor Učitelství po MŠ (Bc.) do podoby modulového uspořádání. Z uveeného je zřejmé, že realizační tým KPP se systematicky podílí, mimo jiné, na kvalitativním rozvoji bakalářských studijních programů po stránce obsahové i formativní.

Řešení projektu je současně vázáno i na další projekty, které členové katedry řeší (GAČR, FRVŠ, ESF).

1.3 Realizační tým

Pro účely řešení projektu byl sestavený řešitelský tým, který tvořili pracovníci KPP a pedagogové fakultních mateřských a základních škol v Olomouci.

Schéma 1: Realizační tým

Partnery projektu byla:

 • Mateřská škola Michalské stromořadí, Olomouc,
 • Mateřská škola Žižkovo nám., Olomouc,
 • Základní škola 8. května, Olomouc,
 • Základní škola Tererovo nám., Olomouc.

KPP má s uvedenými vzdělávacími institucemi dlouholetou spolupráci. Partneři se podílejí nejenom na zajišťování odborných pedagogických praxí, ale jsou současně odbornými konzultanty v oblasti vzdělávání učitelů. Tvoří kvalitní odborné týmy, projevující trvalý zájem o rozvoj oborů. Podílejí se současně jako spoluřešitelé na řadě projektů, řešených KPP.

Na základě odborné orientace pedagogů fakultních MŠ a ZŠ v oblasti profesní přípravy učitelů byli partneři následně zapojeni:

Zapojení partnerů (MŠ):

Partner se podílel na organizaci a realizaci vzdělávacích aktivit pro cílovou skupinu. Jednalo se o aktivity, jejichž cílem bylo propojení teorie a praxe mateřské školy, a to zejména se zaměřením na vzdělávaní v pojetí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále RVP PV) v návaznosti na Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (dále RVP ZV). Z pohledu vedoucích učitelů pedagogických praxí se partner spolupodílel na inovaci studijních programů jako odborník z praxe.

Zapojení partnerů (ZŠ):

Partner se podílel na organizaci a realizaci vzdělávacích aktivit pro cílovou skupinu. Jednalo se o aktivity, jejichž cílem bylo propojení teorie a praxe preprimární školy, a to zejména se zaměřením na vzdělávaní v pojetí RVP ZV v návaznosti na RVP PV. Z pozice vedoucích učitelů pedagogických praxí se partner spolupodílel na inovaci studijních programů jako odborník z praxe.

1.4 Cílová skupina

Cílovou skupinu tvořili studenti oboru Předškolní pedagogika (KS) a Učitelství pro MŠ (PS, KS), dále studenti oboru Učitelství pro 1. st. ZŠ (PS, KS) Pedagogické fakulty UP v Olomouci.

Studenti spolupracovali při dílčích výzkumných šetřeních, jejichž cílem bylo získat relevantní podklady pro plánovanou inovaci. Jednalo se zejména o analýzu vzdělávacích potřeb s důrazem na rozvoj profesních kompetencí.

Cíle projektu nesledovaly pouze efekty v podobě výstupů, ale neopomíjely přínos pro cílovou skupinu i v průběhu realizace projektu.

Přínos projektu pro cílovou skupinu v průběhu realizace

 • Prohloubení odborných znalostí a dovedností z oblasti preprimárního a primárního vzdělávání v rámci vzdělávacích aktivit, jimiž budou ověřováno inovované učivo.
 • Možnost spolupodílet se na koncepčních aktivitách.
 • Spolupráce a komunikace v týmu.
 • Rozvoj klíčových kompetencí z hlediska osobnostního rozvoje budoucího učitele.

Přínos pro cílovou skupinu po ukončení projektu

 • Nabídka studijního programu, jehož prostřednictvím může absolvent rozšířit stávající kvalifi kaci.
 • Zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce.
 • Zefektivnění doby studia.
 • Rozšíření odbornosti v oblasti preprimárního a primárního vzdělávání.

II. Klíčové aktivity projektu, jejich realizace a výstupy

Cíle projektu byly zakomponovány dosahovány do osmi klíčových aktivit, do jejichž řešení byl zapojený nejenom řešitelský tým, ale i partneři a cílová skupina.

Schéma 2: Klíčové aktivity

Klíčová aktivita (01): Analýza vzdělávacích potřeb

Cílem klíčové aktivity bylo provést analýzu vzdělávacích potřeb. Prostřednictvím analýzy identifi kovat vzdělávací potřeby cílové skupiny.

U cílové skupiny byla hodnocena úroveň znalostí a celkový přehled z oblasti primárního vzdělávání (u studentů oboru Předškolní pedagogika a Učitelství pro MŠ) a preprimárního vzdělávání (u studentů oboru Učitelství pro 1. st. ZŠ). Současně byl zjišťován zájem o vzdělávací aktivity z oblasti preprimárního vzdělávání u studentů Učitelství pro 1. st. ZŠ a primárního vzdělávání u studentů Učitelství pro MŠ a Předškolní pedagogiky.

Výstupem klíčové aktivity byly prvotní vstupní podklady pro inovaci studijních programů a současně náměty pro plánované vzdělávací akce, které projevili studenti zájem.

Klíčová aktivita (02): Evaluace studijních programů obor Učitelství pro MŠ, Předškolní pedagogika a Učitelství pro 1. st. ZŠ

Cílem bylo vyhodnotit stávající akreditované studijní obory prostřednictvím obsahové analýzy.

Výstupem klíčové aktivity byly podklady pro inovaci studijních programů v podobě vyhodnocení kladů a záporů a námětů pro inovaci.

Klíčová aktivita (03): Analýza studijních modulů a jednotlivých kurzů

V rámci klíčové aktivity byla provedena analýza jednotlivých modulů a předmětů z hlediska oborové prostupnosti. Na základě analýzy bylo dále vyhodnoceno základní učivo pro inovované studijní programy, dále rozsah prostupnosti nejenom z hlediska modulů, ale i jednotlivých kurzů.

Do této klíčové aktivity vstupovali garanti kurzů PdF UP v Olomouci.

Výstupem klíčové aktivity byla vyhodnocená analýza modulů a jednotlivých studijních kurzů se zaměřením na oborovou prostupnost u oborů Učitelství pro MŠ, Předškolní pedagogika a Učitelství pro 1. st. ZŠ. Byly inovovány sylaby jednotlivých kurzů.

Klíčová aktivita (04): Vzdělávací akce určené pro cílovou skupinu

Podstata klíčové aktivity spočívala ve vytvoření plánu vzdělávacích aktivit pro cílovou skupinu. Plán vzdělávacích aktivit vycházel ze zájmu studentů, který byl zjišťovaný v rámci klíčové aktivity 01.

Vzdělávací aktivity byly zaměřené na problematiku preprimárního a primárního vzdělávání, které byly realizovány formou workshopů, besed, náslechů, diskusí, akcí pro děti MŠ a žáky 1. st. ZŠ.

Výstup klíčové aktivity byl vytvořený plán a harmonogram vzdělávacích aktivit, nabízené partnery projektu cílové skupině.

Klíčová aktivita (05): Inovace studijních programů

Klíčová aktivita spočívala v inovaci studijního programu obor Učitelství pro MŠ (Bc), který byl vytvořený pro absolventy oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, dále v inovaci studijního programu obor Učitelství pro 1. st. ZŠ, určený pro studenty oboru Předškolní pedagogika (Mgr.).

Výstupem klíčové aktivity jsou dva inovované studijní programy, jejichž koncepce je popsána v kapitole 4.

Klíčová aktivita (06): Tvorba odborné publikace

Cílem klíčové aktivity bylo seznámit odbornou veřejnost s možnými inovativními přístupy ve vzdělávání učitelů, a to nejenom z pohledu pedagogů podílejících se na vzdělávání učitelů na PdF UP v Olomouci, ale i z jiných pedagogických fakult v ČR, na Slovensku a v Polsku.

Výstupem klíčové aktivity je odborná publikace Pregraduální příprava učitelů primární a preprimární školy v kontextu kurikulární reformy.

Klíčová aktivita (07): Odborný seminář

V průběhu projektu se uskutečnil odborný seminář, jehož ústředním tématem bylo zajištění kvality v profesní přípravě učitelů preprimární a primární školy. Byly konzultovány aktuální požadavky ze strany partnerů, dále byl projednávaný návrh inovací pedagogických praxí se zaměřením na implementaci rámcových vzdělávacích programů v kontextu teorie a praxe.

Výstupem klíčové aktivity byly podněty zejména pro realizovanou inovací a plán další spolupráce s pedagogickým terénem.

Klíčová aktivita (08): Odborná konference

V poslední fázi realizace projektu se uskutečnila mezinárodní odborná konference, jejímž ústřední tématem byly aktuální otázky ve vzdělávání učitelů, v kontextu kutikulární reformy.

Realizační tým informoval účastníky konference o projektu a jeho výstupech. Konference se zúčastnil realizační tým, ale i partneři projektu a zástupci cílové skupiny.

Klíčová aktivita Cíl Výstup
(01) Prostřednictvím analýzy identifi kovat vzdělávací potřeby a zájem o obor cílové skupiny Analýza vzdělávacích potřeb. Identifikace zájmů cílové skupiny o obor
(02) Evaluovat stávající akreditované studijní obory prostřednictvím obsahové analýzy. Evaluace a obsahová analýzy studijních plánů
(03) Vyhodnotit základní učivo studijních plánů u sledovaných oborů, dále rozsah prostupnosti nejenom z hlediska modulů, ale i jednotlivých kurzů Analýza učiva
(04) Vytvořit plán vzdělávacích aktivit pro cílovou skupinu Plán vzdělávacích aktivit
(05) Inovovat dva studijní akreditované programy Inovované studijní programy:
Učitelství pro MŠ
Učitelství pro 1. st. ZŠ
(06) Seznámit odbornou veřejnost s inovativními přístupy ve vzdělávání učitelů v mezinárodním kontextu Odborná publikace
(07) Rozvíjet odbornou diskusi, jejíž ústředním tématem je kvalita v profesní přípravě učitelů preprimární a primární školy na PdF UP v Olomouci Odborný seminář
(08) Zprostředkovat setkání na mezinárodní úrovni, jehož ústřední tématem jsou aktuální otázky ve vzdělávání učitelů, v kontextu kutikulární reformy Mezinárodní odborná konference

III. Území dopadu výstupů projektu

Na PdF UP v Olomouci se v rámci oboru Učitelství pro MŠ, Předškolní pedagogika i Učitelství pro 1. st. ZŠ připravují budoucí učitele mateřské školy i pro 1. stupeň školy základní z celé republiky, současně prostřednictvím programů celoživotního vzdělávání KPP nabízí různé kurzy či rozšiřující studium.

Název územního dopadu:

 • Střední Čechy
 • Jihočeský kraj
 • Plzeňský kraj
 • Karlovarský kraj
 • Ústecký kraj
 • Liberecký kraj
 • Královéhradecký kraj
 • Jihomoravský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Olomouc
 • Zlínský kraj
 • Moravskoslezský kraj

Použité zdroje

Šmelová, E. a kol. Modularizace a oborová prostupnost ve vzdělávání učitelů. 2009–2011. Projekt ESF.

© 2018 Katedra primární a preprimární pedagogiky | Administrace