Prof. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D.

Kontakt

Telefon:585 635 105
E-mail:eva.smelova@upol.cz
Pracovna:3. poschodí, dveře č. 4.01

Konzultační hodiny - letní semestr 2016/2017

Ve zkouškovém období a období hlavních prázdnin jsou konzultační hodiny poskytovány pouze po předchozí domluvě s pedagogem.

Dosažené tituly v oboru

Doc. – v oboru Pedagogika
PhD. – v oboru Pedagogika
PhDr. – v oboru Pedagogika

Výuka předmětů

Obecná didaktika
Školský management
Tvorba ŠVP
Soudobé teorie vzdělávání
Pedagogika předškolního věku
Kurikulum MŠ
Pedagogická diagnostika

Pedagogická a odborná činnost, členství

Předsedkyně komise pro státní rigorózní zkoušky v oboru Předškolní pedagogika (od roku 2007).
Místopředsedkyně komise pro obhajoby disertačních prací v doktorském studijním programu Pedagogika .
Předsedkyně komise pro SZZ oboru Učitelství pro mateřské školy
Členka vědecké rady Pedagogické fakulty UP v Olomouci
Členka oborové rady doktorského studia oboru Pedagogika
Členka komise pro udělování Ceny děkanky PdF UP
Členka komise pro Studentskou vědeckou odbornou konferenci PdF UP
Členka redakční rady – Psihopedagogia copilului – Child psychopedagogy, Universitatea din Pitesti, Romania
e-Pedagogium – členka redakční rady (do roku 2008).
Členka zkušební komise pro SZZ u studia pro vedoucí pedagogické pracovníky
Předsedkyně komise pro přijímací řízení obor Učitelství pro MŠ
Předsedkyně komise pro přijímací řízení obor Předškolní pedagogika
Členka AS PdF UP v Olomouci
Členka ČAPV
Členka České pedagogické společnosti
Členka OMEP
Hodnotitelka projektů GAČR (2007)
Hodnotitelka projektů ESF (2009)
Garantka a zkoušející povinně volitelné disciplíny v rámci DSP: Dítě a dětství, vývoj názorů..
Vedení a posuzování diplomových, bakalářských, závěrečných prací studentů Pedagogickéa Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Posuzování rigorózních a disertačních prací studentů Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Pedagogické fakulty Prešovské univerzity v Prešově
Školitelka v doktorském studijním programu Pedagogika ve studijním oboru Pedagogika
Editorka odborných publikací
Členka výborů odborných a vědeckých seminářů a konferencí
Recenzentka sborníků z vědeckých konferencí (tuzemských i zahraničních), odborných publikací, příspěvků a distančních textů.

Vědecko-výzkumná činnost

Hlavní řešitelka: 3 výzkumné projekty
Spoluřešitelka: 5 výzkumných projektů

Hlavní řešitelka interního grantu na Fakultě ekonomiky obrany státu a logistiky VVŠ PV ve Vyškově. Obecný model činnosti akademických pracovníků vysokých škol. č.12/2000. Obhájen a uzavřen červenec 2003. Spoluřešitel prof. PhDr. V. Kováříček, CSc.

Program na podporu rozvoje struktury. Příprava Bc. Studijního programu v kombinované formě Učitelství pro mateřské školy. (Ukončen 2004)
Spoluřešitelka projektu
Hlavní řešitelka: prof. PhDr. Alena Nelešovská, CSc.grant č. 21410021

Spoluřešitelka projektu Inovace studijního programu Školský management v souladu s aktuálními požadavky na vzdělávání vedoucích pracovníků ve školství reg.č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0111.

VNITŘNÍ GRANT NA UP V OLOMOUCI
Tvorba a ověření nástrojů pro zjišťování úrovně vybraných sociálních dovedností u dětí předškolního věku (2010-2011) Spoluřešitelka projektu reg.č. 2010 – 007.

ESF - OP RLZ
Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Evaluace a inovativní aplikace bakalářského studijního oboru Učitelství pro mateřské školy
Spoluřešitelka projektu
Hlavní řešitel projektu: prof. PhDr. A. Nelešovská, CSc.
grant č. cz.04.1.03/3.2.15.1/0039

FRVŠ
Rodinná a sexuální výchova jako samostatná disciplína u studijních oborů připravující učitele mateřských a primárních škol
Spoluřešitelka projektu
Hlavní řešil: PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D.
grant č. 742/2006/F5/b.

GAČR
Připravenost dětí k zahájení povinné školní docházky v pojetí současného kurikula a pohledu komparace ve vybraných zemích (2009 – 2013)
Hlavní řešitelka

ESF
Oborová prostupnost a modularizace studijních programů ve vzdělávání učitelů (2009 – 2011)
Hlavní řešitelka

Univerzitní mateřská škola a klub předškoláků
Hlavní řešitelka
CZ.1.04/3.4.04

Jiné aktivity

Studijní pobyty
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě, Slovensko (2005)
Vzdělávací ústav pro pedagogiku mateřské školy Pressbaum, Rakousko (2005)
Pedagogická fakulta Univerzita v Mariboru, Slovinsko (2005)
Salzburg, Rakousko (2005)
Pedagogická fakulta Prešovské univerzity v Prešově (2005)
Učitelský pobyt v rámci programu Socrates – Erasmus
Pedagogická fakulta Univerzita v Mariboru, Slovinsko (2009)

Publikační činnost (za posledních 5let)

Výběr:

Monografie:
NELEŠOVSKÁ, A, ŠMELOVÁ, E. Modularizace a její aplikace v bakalářském studijním oboru Učitelství pro MŠ Olomouc: UP, 2008. ISBN 978-80-244-2090-5.

Odborné a vědecké stati ve sbornících a časopisech:
TOMANOVÁ, D., ŠMELOVÁ, E. Alternativa zdravé školy v mateřské škole. In Sborník z 5. konference o současných celosvětových otázkách alternativního školství. Olomouc: UP, 1995. s. 287 – 291.
ŠMELOVÁ, E., TOMANOVÁ, D. Hodnocení v mateřské škole. In Sborník ze 6. konference o současných celosvětových otázkách alternativního školství. Olomouc: UP, 1996. s. 261 – 263. ISBN 80-7067-679-5.
TOMANOVÁ, D., ŠMELOVÁ, E. Přínos alternativnosti k rozvoji mateřských škol. In Přínos alternativních škol k optimálnímu rozvoji školské soustavy. Sborník ze 7. konference o současných celosvětových otázkách alternativního školství. Olomouc: UP, 1997. s. 278 – 281. ISBN 80-7067-832-1.
ŠMELOVÁ, E. Otazníky okolo vzdělávání ředitelek předškolních zařízení. In Školský management a vzdělávání řídících pedagogických pracovníků. Sborník z odborného semináře. Olomouc: PdF UP, 1998. s.13 – 14. ISBN 80-7067-896-8.
ŠMELOVÁ, E. Transforamtion of Pre-school Education and its Influence on Professional Preparation and following Education of Teachers of Kindergarteners. In Škola a učitel v treťom tisícročí. Sborník z vědecké konference. Nitra: SLOVDIDAC, 1999.s.12-13. ISBN 80-967746-38-8.
ŠMELOVÁ, E. Výchova jedince jako občana demokratické společnosti. In Výchova k občanstvu 2000. Zborník referátov z 3. teoretického seminára s medzinárodnou účasťou. s.156 – 157. ISBN 80-968252-2-4.
ŠMELOVÁ, E. Sebereflexe učitele, nezbytná součást vnitřní evaluace školy. In XVIII. Mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Sborník příspěvků II. Vyškov: VVŠ PV, 2000. s. 334 – 336. ISBN 80-7231-059-3.
ŠMELOVÁ, E. Zajišťování kvality vzdělávacího procesu na VŠ. e –Pedagogium, 2001/I. – II. Olomouc: PdF UP, 2001. s.139 – 148. ISSN 1213-7758.
ŠMELOVÁ, E. Možnosti a způsob využití volného času studenty VVŠ PV ve Vyškově. In SOCIALIA 2000. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Hradci Králové. Hradec Králové: GAUDEAMUS, 2001. s. 347 – 350. ISBN 80-7041-760-9.
ŠMELOVÁ, E. Hodnocení vysokoškolské výuky studenty. e – Pedagogium, 1. mimořádné číslo/2002. 2001. s. 139 – 148. ISSN 1213-7758.
ŠMELOVÁ, E. Hodnocení kvality na vysokých školách. In O řízení osvojovacího procesu. Sborník z XIX. vědeckého kolokvia. Vyškov: VVŠ PV: 2001, s. 392 – 398. ISBN 80-7231-071-2.
ŠMELOVÁ, E. Kinský Josef František. In Podlahová, L. aj. 1 + 100 osobností pedagogiky a školství v českých zemích. Olomouc: UP, 2001. s.100-102. ISBN 80-244-0313-7.
ŠMELOVÁ, E., TOMANOVÁ, D. Podpora zdraví a environmentální výchova v mateřské škole na počátku tvorby školních programů. In Cesty demokracie vo výchove a vzdělávaní. Sborník z mezinárodní konference. Bratislava: Univerzita Komenského, 2002. s. 76 –79. ISBN 80-88868-85-8.
PRÁŠILOVÁ, M, ŠMELOVÁ, E; TOMANOVÁ, D. Současné vlivy na klima MŠ. In Klima současné mateřské školy. Sborník příspěvků z 11. konference ČPdS. Brno: Konvoj, 2003. s. 157 – 132. ISBN 80-7302-064-5.
ŠMELOVÁ, E. Sociální pedagogika jako součást studijního programu Učitelství pro MŠ na PdF UP v Olomouci. In SOCIALIA OLOMOUC 2003. Sborník příspěvků z konference Sociální pedagogika jako vědní obor a studijní disciplína. Olomouc: UP, 2004. s.144 – 147. ISBN 80-244-0878-3.
ŠMELOVÁ, E. Práce s výukovými cíli při tvorbě školního vzdělávacího programu v MŠ. In Profil učitele a současná společnost. Elektronický sborník XII. konference ČAPV. Ústí nad Labem, 2004. s. 53. ISBN 80-7044-571-8.
ŠMELOVÁ, E. Význam výukových cílů při tvorbě školního vzdělávacího programu. In Aktuální proměny a vize v předškolní výchově. Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí. Hradec Králové: GAUDEAMUS, 2004. s. 117 – 120. ISBN 80-7041-930-X.
NELEŠOVSKÁ, A, ŠMELOVÁ, E. Předpoklady uchazečů ke studiu oboru Učitelství pro MŠ. In SOCIALIA 2004 . Konference s mezinárodní účastí. Hradec Králové: GAUDEAMUS, s. 331 – 335. ISBN 80-7041-283-6.
ŠMELOVÁ, E. K problematice celoživotního vzdělávání pedagogů mateřských škol v České republice. Technologia vzdelavania, Technoligy of Education a Profesional Magazine on Pedagogy, 2004, roč. XII., s. 7 – 9. ISSN 1335-003X.
ŠMELOVÁ, E. Celoživotní vzdělávání pedagogů mateřských škol v ČR. Predškolská výchova, 2004. roč. LVIII., č. 5, s.12 – 16 s. ISSN 0032-7220.
ŠMELOVÁ, E. Tvorba školního vzdělávacího programu a didaktické kompetence pedagoga MŠ. ACTA HUMANICA, 2004, č. 1/2004, s. 101 – 108. ISSN 1336-5126.
PRÁŠILOVÁ, M.; ŠMELOVÁ, E. TOMANOVÁ, D. Jaké jsou problémy s tvorbou školního vzdělávacího programu v MŠ. Učitelské listy, 2004, roč. 11, č. 10. s.18 – 19. ISSN 1210-6313.
ŠMELOVÁ, E. Kniha v rodině předškoláka. Informatorium 3-8, 2004, roč. XI., č. 3, s. 8 – 9. ISSN 1210-7506.
ŠMELOVÁ, E. Jak řešit celoživotní vzdělávání pedagogů MŠ? Učitelské listy, 2004, roč. 11, č. 5. s. 9. ISSN 1210-6313.
ŠMELOVÁ, E. Ředitelky vybírají pracovníky do MŠ. Informatorium 3-8, 2004, roč. XI., č. 5, s. 8 – 9. ISSN 1210-7506.
ŠMELOVÁ, E. Umíme pracovat s cíli. Informatorium 3-8, 2004, roč. XI., č. 7, s. 8 – 9. ISSN 1210-7506.
ŠMELOVÁ, E. Posilování prosociálního chování – součást moderního kurikula mateřské školy. In. Školní šikanování. Sborník z 1. celostátní konference. [online], 2004. Dostupné na http://www.sikana.org/referaty.cz.
ŠMELOVÁ, E. Sebehodnocení pedagogických dovedností studenty oboru Učitelství pro MŠ na PdF UP v Olomouci. ACTA HUMANICA, 2005, č. 1/2005, s. 253 – 258. ISSN 1336-5126.
ŠMELOVÁ, E. Changes of preschool education and its current trends in the Czech republic. In International scientific conference Masurement and assessment in educational and social research. Dostupné z: http://www2.arnes.si/-ljzpds1/conf/ [cit. 2005-09-27].
KOVÁŘÍČEK, V., ŠMELOVÁ, E. Srovnání koncepcí předškolní výchovy v Evropě. In Pedagogický výzkum: reflexe společenských potřeb a očekávání? Sborník příspěvků z XIII. konference ČAPV. s. 140 – 143. Olomouc: UP, 2005. ISBN 80-244-1079-6.
ŠMELOVÁ, E. K problematice celoživotního vzdělávání pedagogů mateřských škol v České republice. [ CD-ROM] Nitra: SolvDidac, 2005. ISBN 80-967746-9-7.
ŠMELOVÁ, E. Předškolní vzdělávání na území České republiky v historických souvislostech. In Nové perspektivy v kognitivním a interkulturním vzdělávání: od předškolní výchovy k informační společnosti. Sborník z mezinárodní pedagogické konference. Svatý Jan pod Skalou: Centrum ekologického výzkumu a výchovy, 2005. s. 389 – 398. ISSN 1214-5041.
ŠMELOVÁ, E. Proměny předškolního vzdělávání. In Tradice a perspektivy výchovy a vzdělávání. Česko-slovenské pedagogické studie 1. Olomouc: UP, 2005. s. 196 – 203. ISBN 80-7182-196-9.
ŠMELOVÁ, E. Sebehodnocení pedagogických dovedností studenty oboru. In Sborník z konference Humanizácia a globalizácia edukačního procesu v informačnej společnosti. Žilina: Žilinská univerzita, 2005. ISSN 1336-5126.
ŠMELOVÁ, E. Changes of preschool education and its current trends in the Czech republic. In Measuarement and Assessment in Educational and social Research. Exeter – Calgary – Cracow. Poland Krakow: AFM, 2005. ISBN 83-89823-61-6.
ŠMELOVÁ, E. Předškolní vzdělávání na území České republiky v historických souvislostech. In Sborník z konference Nové perspektivy v kognitivním a interkulturním vzdělávání: od předškolní výchovy k informační společnosti. Praha: Svatý Jan pod Skalou, 2005. ISSN 1214-5041.
ŠMELOVÁ, E, NELEŠOVSKÁ, A. Východiska k dalšímu rozvoji oboru Učitelství pro MŠ. In Zborník z mezinárodnej vedeckej konference Príprava učitelov elementaristov a európsky multikultúrny priestor. Prešov, 2005. ISBN 80-8068-372-7.
ŠMELOVÁ, E. Mateřská škola očima rodičů. Informatorium 3-8, 2005, roč. XII., č. 5, s. 8 – 9. ISSN 1210-7506.
NELEŠOVSKÁ, A., ŠMELOVÁ, E. Motivace budoucích předškolních pedagogů ke zvolené profesi. In Sborník z konference Teória a prax výchovy a vzdelávania v materských školách. Prešov: Přešovská univerzita, 2005. ISBN 80-8068-433-2.
NELEŠOVSKÁ, A., ŠMELOVÁ, E. Učitelství pro mateřské školy z pohledu inovativních změn. In Sborník z konference Příspěvky k tvorbě a výzkumu kurikula. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-153-9.
ŠMELOVÁ, E., TOMANOVÁ, D. Idea a realita v rozvoji profesně kultivující kompetence učitelek mateřských škol. In Sborník z konference Idea a realita vysokoškolského vzdělání učitelek mateřských škol na pedagogické fakultě. Praha: UK, 2007. ISBN 978-80-7290-326-9.
ŠMELOVÁ, E. Reflexe výzkumných aktivit projektu evaluace a inovativní aplikace Bc. Studijního programu Učitelství pro MŠ. In Sborník z konference Evaluace a inovativní aplikace bakalářského studijního oboru Učitelství pro mateřské školy. Olomouc:Votobia, 2007. ISBN 80-7220-300-2.
ŠMELOVÁ,E. Projekt ESF Evaluace a inovativní aplikace bakalářského studijního oboru Učitelství pro MŠ z pohledu jednotlivých fází realizace. In Sborník z konference Evaluace a inovativní aplikace bakalářského studijního oboru Učitelství pro mateřské školy. Olomouc:Votobia, 2007. ISBN 80-7220-293-6.
ŠMELOVÁ, E., ZAJITZOVÁ, E. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ve srovnání s kurikulem předškolní výchovy Severního Irska. In Sborník z konference Multikulturně aspekty edukácie v učiacej sa společnosti. Žilina: Žilinská univerzita, 2007. ISSN 1336-5126.
ŠMELOVÁ, E. Práce se vzdělávacími cíli při tvorbě třídního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. In monografie XX. Didmattech, Olomouc: Votobia, 2007. ISBN 80-7220-296-0.
ŠMELOVÁ, E. Pedagogické a psychologické disciplíny z pohledu studentů oboru Učitelství pro MŠ. In Sborník z konference Proměny vzdělávání. Hradec Králové: GAUDEAMUS, 2007. ISBN 978-80-7041-033-2.
NELEŠOVSKÁ, A., ŠMELOVÁ, E. Rozvoj komunikativních kompetencí předškolních pedagogů. In Mogografie z medzinárodných vedeckých štúdií Premeny školy a učiteľskej profesie. Bratislava: Obččianske združenie Výchova – veda – Vzdelávanie – Výskum, 2008. ISBN 978-80-969504-1-6.
ŠMELOVÁ, E. Kompetentní učitel mateřské školy. In Sborník z konference Od Rámcového vzdělávacího programu ke Školnímu vzdělávacímu programu, idea a realita…Ostrava: Repronis Ostrava,2008. ISBN 978-80-7368-563-8.
ŠMELOVÁ, E., NELEŠOVSKÁ, A. Učitel mateřské školy v reflexi současných proměn. Olomouc: Univerzita Palackého, 2009. ISBN 978-80-244-2272-5.
ŠMELOVÁ, E. Terminologie Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání jako pedagogický problém. In Sborník z konference Dítě předškolního věku a jeho paidagogos. Hradec Králové: UHK, 2009. ISBN 978-80-7041-647-1.
ŠMELOVÁ, E. Preprimární edukace v kontextu školské reformy v České republice. In Sborník z konference Súčasnosť a budúcnosť predprimárnej edukácie. Prešov:Přešovská univerzita, 2009. ISBN 978-80-555-0006-5.
ŠMELOVÁ, E. Spolupráce mateřské školy a rodiny v kontextu předškolního kurikula v ČR. In Sborník z konference Edukacja elementarna w teorii i praktice. Czestochowa: Akademia im J. Dlugosza, 2009. ISSN 1896-2327.
ŠMELOVÁ,E. Klima školy v kontextu kutikulární reformy v ČR. In Sborník z konference Školský management, Nitra: Univerzita Konštantina Filozofa, 2009. ISBN 978-80-8094-540-4.
ŠMELOVÁ,E.. Školní klima v kontextu současných proměn v předškolním vzdělávání. In Sborník z mezinárodní konference: Za kvalitou vzdělávání učitelů primární a preprimární pedagogiky. Olomouc: VOTOBIA, 2009. ISBN 978-80-7220-315-4.
ŠMELOVÁ, E. Česká mateřská škola v historickém vývoji. In Sborník z konference Od detskej opatrovne k materském škole. Banská Bystrica, Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu., 2009. ISBN 978-80-970266-08.
ŠMELOVÁ, E. Autoevaluace v podmínkách mateřském školy. In Sborník z konference Pedagogická tvořivost učitelek materských škol – Materská škola na prahu 21. storočia. Žilina: APRINT, 2009. ISBN 978-80-89415-02-1.
NELEŠOVSKÁ, A., ŠMELOVÁ, E. Oborová prostupnost a modularizace studijních programů ve vzdělávání učitelů. In Sborník z konference Primární a preprimární pedagogika v teorii, praxi a výzkumu. Olomouc:ALTYN, 2010. ISBN 978-80-87224-08-3.
ŠMELOVÁ, E. Analýza SWOT – východisko pro tvorbu školního kurikula. In Sborník z konference Predprimárne vzdelávanie v metamorfózách času. Nové Zámky, 2010. ISSN 0032-7220.
ŠMELOVÁ,E., SOURALOVÁ,E. Připravenost dětí k zahájení školní docházky v kontextu předškolního kurikula. In Edukacja Elementarna – wyzwania, konteksty, dylematy. Czenstochowa : Akademia im. Jana Dlugosza w Czenstochowie, 2010. s. 146 - 156. ISBN 978-83-7455-136-6.
ŠMELOVÁ, E., NELEŠOVSKÁ, A. Analýza vzdělávacích potřeb učitelů primárního a preprimárního vzdělávání. In Edukacja Elementarna – wyzwania, konteksty, dylematy. Czenstochowa : Akademia im. Jana Dlugosza w Czenstochowie, 2010. s. 146 - 156. ISBN 978-83-7455-136-6.
ŠMELOVÁ, E. Jak realizovat vzdělávání pro udržitelný rozvoj v předškolním věku. In. Sborník z mezinárodní konference Education – Sustainable Life. Svatý Jan po Skalou – Praha, 2010. s. 141-146. ISSN 1214-5041.

Vysokoškolské učební texty:
ŠMELOVÁ, E. Mateřská škola – Teorie a praxe I. Olomouc: PdF UP, 2006. ISBN . 8024409458
ŠMELOVÁ, E. Mateřská škola a její učitelé v podmínkách společenských proměn. Olomouc: PdF UP, 2006.ISBN 80-244-1373-6.
ŠMELOVÁ, E. Ohlédnutí do historie předškolní výchovy. Olomouc: PdF UP, 2008. ISBN 978-80-244-2238-1. (Text pro DiV)
ŠMELOVÁ, E., NELEŠOVSKÁ, A. Učitel mateřské školy v reflexi proměn. Olomouc: PdF UP, 2009. ISBN 978-80-244-2272-5..
SVOBODOVÁ. E. a kol. Vzdělávání v MŠ. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-774-9. (spoluautorka)
PRÁŠILOVÁ, M., ŠMELOVÁ, E. Kurikulum a jeho tvorba II. Olomouc: VUP, 2010. 75 s. ISBN 978-80-244-2607-5. Vznik v rámci projektu Inovace studijního programu Školský management v souladu s aktuálními požadavky na vzdělávání vedoucích pracovníků ve školství reg.č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0111.

Recenze
ŠMELOVÁ, E. Recenze: Helus, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Pedagogická orientace 4/2005. s.133. ISSN 1211-4669.
ŠMELOVÁ Recenze Sborník z příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Dítě předškolního věku a jeho paidagogos. UHK, 2009.
ŠMELOVÁ, E. Recenze: Prášilová, M.: Projektování v mateřské škole. Informatorium 3-8.


Výstupy z projektu ESF:
NELEŠOVSKÁ, a. kol. Evaluace a inovativní aplikace Bc. studijního oboru Učitelství pro MŠ. Olomouc: UP, 2007. ISBN 978-80-7182-238-7. (spoluautorka)
Jak učit v předškolním vzdělávání (metodické materiály pro výuku. Olomouc: UP, 2007.ISBN 80-7220-298-7. (editorka)

Redakční činnost:
Členka redakční rady PSIHOPEDAGOGIA COPILULUI, Universitatea din Pitesti, Romania
Členka ediční komise PdF UP v Olomouci

Prof. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D.
© 2017 Katedra primární a preprimární pedagogiky | Administrace