Mgr. Alena Vavrdová, Ph.D.

Kontakt

Telefon:585 635 112
E-mail:alena.vavrdova@upol.cz
Pracovna:3. poschodí, dveře č. 4.04

Konzultační hodiny - letní semestr 2016/2017

Ve zkouškovém období a období hlavních prázdnin jsou konzultační hodiny poskytovány pouze po předchozí domluvě s pedagogem.

Dosažené tituly v oboru

Ph.D. – v oboru Pedagogika
Mgr. – v oboru Pedagogika

Výuka předmětů

Didaktika vlastivědy
Pedagogika 1. stupně ZŠ
Dějiny počáteční výchovy
Multikulturní výchova
Dramatická výchova

Pedagogická a odborná činnost, členství

Vedoucí a oponentka bakalářských, diplomových a disertačních prací
Školitelka v rámci doktorského studijního programu Pedagogika na PdF UP v Olomouci
Předsedkyně komise pro přijímací řízení uchazečů o studium Učitelství pro MŠ –prezenční studium
Koordinátora programu ERASMUS na katedře primární pedagogiky
Členka komise pro přijímací řízení uchazečů o studium Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Členka zkušební komise SZZ Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (v prezenční a kombinované formě studia příslušných oborů)
Členka Akademického senátu PdF UP v Olomouci
Členka GEM (Group for Education in Museums), Kent, GB

Vědecko-výzkumná činnost

Hlavní řešitelka: 2 výzkumné projekty
Spoluřešitelka: 4 výzkumné projekty

Jiné aktivity

Lektorka seminářů pro učitele 1. stupně (vlastivěda)
Spolupráce s Muzeem Prostějovska

Studijní pobyty
- počet: 9
- země: Švédsko, Finsko, Slovensko

Publikační činnost (za posledních 5let)

Odborné a vědecké stati ve sbornících a časopisech:
VAVRDOVÁ, A. Cooperation between primary schools, faculty and museum. In The interactive Museum-Projects and trends. Lorsch, Germany 2005. http:/www.lorsch.de/english/index.html
VAVRDOVÁ, A. Multikulturní výchova v pregraduální přípravě studentů učitelství pro 1. stupeň ZŠ na PdF UP v Olomouci. In Sborník příspěvků z mezinárodní konference „Cesta RVP ZV do škol.“ Ústí nad Labem: PdF UJEP, 2006, s. 122 – 127. ISBN 80-7044-832-6.
VAVRDOVÁ, A. Spolupráce školy a muzea jako jedna z možností způsobu výuky na 1. stupni ZŠ (se zaměřením na nadaného žáka). In Sborník z konference „Výchova, škola, spoločnosť – minulost a súčasnosť. Listopad, Bratislava 2006. ISBN 978-80-223-2295-9. s.194-197.
VAVRDOVÁ, A. Využití pohádky a pověsti ve vlastivědném vyučování na 1. stupni základní školy. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference „ Současnost literatury pro děti a mládež. Březen, PdF TU Liberec, 2007. ISBN 978-80-7372-309-5, s. 141-144.
VAVRDOVÁ , A., Gill, N., Podlipská, Z. Respekt a tolerance – cíle multikulturní výchovy v primární škole. In: Sborník z mezinárodní vědecké konference „ Fórum o premenách školy a učitelském profesie“. PdF UK Bratislava, 2007. ISBN 978-80-969146-8-5, s.128 – 132.
VAVRDOVÁ, A. České dějiny očima Psa – využití knihy M. Drijverové ve vyučování v primární škole. In: Elektronický časopis Knihovnický zpravodaj Vysočina. Ročník 8, č. 3. ISSN 1213-8231.
VAVRDOVÁ, A. Využití paměťových institucí při poznávání regionu ve výuce vlastivědy.In: Sborník příspěvků z konference ČPdS „Škola v proměnách (učitel-žák-učivo). Únor, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. ISBN – 978-80-7318-904-4. s.294-299.
VAVRDOVÁ, A. Význam spolupráce školy a muzea při poznávání regionu. In: Sborník z konference „Muzeum a škola 2009“ – Jít si naproti. Zlín. Březen, 2009. ISBN 978-80-87130-08-7. s. 38-40.
VAVRDOVÁ, A. Tematika regionu v pregraduální přípravě studentů oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ. In: Sborník příspěvků z mezinárodní konference „Za kvalitou vzdělávání učitelů primární a preprimární pedagogiky. Olomouc: PdF UP, 2009. ISBN 978-80-7220-315-4. s. 351 – 354.
VAVRDOVÁ, A. Didaktika vlastivědy. Olomouc: UP, 2009. ISBN 978-80-244-2263-3
VAVRDOVÁ, A. Prostějov Regional Museum: using a museum to get to know regional history. Kent: GEM,2009. Case Studies. ISSN 1759-6378. s. 1
VAVRDOVÁ, A., Hurtová, M. Problematika začleňování multikulturní výchovy a její realizace při výuce na 1. stupni ZŠ. In: Sborník příspěvků z mezinárodní konference „Vzdělávání v sociokulturním kontextu: Diverzita a vzdělávací bariéry“. Květen, PdF UJEP Ústí nad Labem, 2008. ISBN 978-80-7414-035-8.

Recenze
E-pedagogium. Rozvoj vybraných studijních kompetencí (osobní povahy) u studentů vysokých škol – zkušenosti z Francie. Olomouc: PdF UP, 2006.
E-pedagogium. Project – Based Education and its implementation in acquiring psychomotor skills in Primary School. Olomouc: PdF UP, 2006.

Mgr. Alena Vavrdová, Ph.D.
© 2017 Katedra primární a preprimární pedagogiky | Administrace