Sexuální výchova ve vysokoškolské přípravě budoucích učitelů

Problematika zavedení nového studijního předmětu Základy rodinné a sexuální výchovy u oborů učitelství pro mateřské školy a učitelství 1.stupeň základních škol na Pedagogické fakultě UP byla součástí řešeného projektu s názvem „Rodinná a sexuální výchova jako samostatná disciplína u studijních oborů připravujících učitele mateřských a primárních škol“ z Fondu rozvoje vysokých škol 2006 (hlavní řešitelka PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D., spoluřešitelka doc. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D.).

Učitelé v mateřské a v primární škole jsou všestrannými odborníky, proto musí být z hlediska své profese připraveni (zejména metodicky) i pro uplatňování prvků z rodinné a sexuální výchovy. K tomuto cíli směřovalo i zavedení nové samostatné studijní disciplíny, která by pomohla budoucím učitelům zejména metodicky řešit rodinnou a sexuální výchovu v pedagogické praxi.

Na zdejší Pedagogické fakultě u oborů, jež připravují učitele mateřských a primárních škol, doposud neexistuje samostatný předmět, který by se systematičtěji a důkladněji (zejména metodicky) zabýval touto důležitou oblastí výchovy. Nově vytvořený předmět tak přispěje v ucelené a systematické podobě zkvalitnit připravenost budoucích učitelů v mateřských a primárních školách v oblasti rodinné a sexuální výchovy.

Jsme rádi, že z průzkumného šetření dotazovaní studenti (za podpory učitelů –metodiků pedagogických praxí) ve svých nejčetnějších odpovědích vnímali problematiku rodinné a sexuální výchovy v přípravě na své budoucí povolání jako důležitou, která by měla být do vysokoškolské přípravy zahrnuta, a to v podobě povinně volitelné nebo dokonce povinné samostatné studijní disciplíny.

V souvislosti s řešením výše uvedeného projektu realizační tým pro následnou výuku nového volitelného předmětu pořídil řadu publikací a metodických materiálů včetně vizuálních a audiovizuálních nahrávek. Při tvorbě metodických ukázek, zaměřených na aktivity dětí v edukačním procesu se podílely ředitelky a učitelky z vybraných mateřských (MŠ Vilémov, MŠ Olomouc - Žižkovo nám.) a základních škol (ZŠ Komenium), kterým patří za jejich spolupráci poděkování.V souvislosti s řešením výše uvedeného projektu realizační tým pro následnou výuku nového volitelného předmětu pořídil řadu publikací a metodických materiálů včetně vizuálních a audiovizuálních nahrávek. Při tvorbě metodických ukázek, zaměřených na aktivity dětí v edukačním procesu se podílely ředitelky a učitelky z vybraných mateřských (MŠ Vilémov, MŠ Olomouc - Žižkovo nám.) a základních škol (ZŠ Komenium), kterým patří za jejich spolupráci poděkování.

© 2018 Katedra primární a preprimární pedagogiky | Administrace