Učitelství pro mateřské školy - prezenční bakalářské studium

Základní informace
Studijní program: Specializace v pedagogice
Garant oboru, e-mail a telefon: Prof. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D.
Telefon: 585 635 101
E-mail: eva.smelova@upol.cz
Jeho adresa (katedry): Katedra primární a preprimární pedagogiky
Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc
http://kpv.upol.cz

Charakteristika oboru

Studijní obor Učitelství pro mateřské školy je zaměřený na přípravu k výkonu profese učitele mateřské školy. V rámci studia jsou bezprostředně využívány soudobé poznatky a metody vyplývající z aktuálního stavu vědeckého poznání a trendů v předškolní pedagogice a v oblasti přípravného vzdělávání předškolních pedagogů. Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a absolventům studia je udělený akademický titul „bakalář“ (Bc.).

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent získá základní orientaci v oblasti předškolního vzdělávání. Základ profilu absolventa spočívá v kompetencích nezbytných pro kvalifikovaný výkon profese učitele mateřské školy (kompetence předmětová, didaktická a psychodidaktická, diagnostická a intervenční, psychosociální, sociální a komunikativní, manažerská a normativní, profesně a osobnostně kultivující). Absolvent se po studiu uplatní v běžné mateřské škole a ve specializovaných předškolních zařízeních.

Po absolvování studijního oboru (Bc.) Učitelství pro mateřské školy má absolvent možnost pokračovat v navazujícím Mgr. studijním oboru Předškolní pedagogika.

Přijímací zkouška

Test studijních předpokladů.

Profilový test z pedagogiky a psychologie předškolního věku (PTPP).

Uchazeč by měl mít předpoklady pro studium výtvarné a hudební výchovy, dále by měl disponovat plaveckými dovednostmi a být tělesně zdatný pro studium tělesné výchovy.

© 2023 Katedra primární a preprimární pedagogiky | Administrace