Učitelství pro 1. stupeň ZŠ – prezenční magisterské studium

Základní informace
Studijní program: Učitelství pro základní školy
Garant oboru, e-mail a telefon: Doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D.
Telefon: 585 635 107
E-mail: miluse.raskova@upol.cz
Jeho adresa (katedry): Katedra primární a preprimární pedagogiky
Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc
http://kpv.upol.cz

Charakteristika oboru

Studijní program je koncipován jako pětileté nestrukturované magisterské studium. Vychází z profilu absolventa učitele 1. stupně ZŠ, tedy ze skutečnosti, že učitel je způsobilý vyučovat všem předmětům učebního plánu 1. stupně ZŠ, včetně výuky cizích jazyků. Studijní program respektuje požadavky Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky, navazuje na Národní program rozvoje vzdělávání v ČR, na závěry Boloňské deklarace a Pražského a Berlínského summitu.

Studijní obor je koncipován tak, aby vyhovoval moderním trendům současné pedagogiky a vzdělávání učitelů. Důležitý akcent je kladen na nové pojetí profese učitele primární školy, které vyžaduje rozšíření kompetencí a posílení klíčových kompetencí. Studijní program zahrnuje modul pedagogický psychologický, modul předmětový včetně předmětových didaktik, modul všeobecný a modul praxí. Těžiště je v pedagogicko-psychologické a oborově didaktické přípravě. Program má interdisciplinární charakter a prosazuje integrační tendence. V programu se promítá implementace nových obsahových prvků jako jsou osobnostní a sociální výchova, multikulturní výchova, environmentální výchova, výchova demokratického občana, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a mediální výchova. Důraz se klade na přípravu v oblasti cizojazyčného vyučování a didaktiky cizího jazyka pro děti mladšího školního věku, a to po celou dobu studia. Významnou součástí přípravy je pedagogická praxe. Profilace studenta je dána i možností volby volitelných předmětů zařazených do jednotlivých modulů zaměřených na studium výchov (hudební, tělesné, výtvarné, technické a informační).

Studenti se mohou zúčastňovat exkurzí, zahraničních výměnných pobytů a mají prostor pro tvůrčí a výzkumnou činnost (mezinárodní studentský vědecký kroužek, vydávání mezinárodního studentského sborníku). To vše umožňuje studentům propojit teorii s praxí, srovnávat a posléze využívat získané zkušenosti ve vlastní učitelské praxi.

Cílem studia je získání úplného magisterského vysokoškolského vzdělání.

Profil a uplatnění absolventa

Profil absolventa je vymezen celkovou koncepcí oboru a obsahovou stránkou jeho vysokoškolské přípravy. Absolvent je vybaven kompetencemi vývojově reflektivními, diagnostickými, komunikativními, kooperativními, sebereflektivními, předmětově diagnostickými, předmětově-didaktickými, pedagogicko-výzkumnými, pedagogicko-organizačními, řídícími a kompetencemi k projektivní tvořivosti. Absolvent získá multidisciplinární znalosti a dovednosti z oblasti jazykové, matematicko-přírodovědné a vlastivědné, hudební, tělesné, výtvarné a pracovní. Vyznačuje se širokým kulturním rozhledem (z literatury, hudby, výtvarného a dramatického umění). Disponuje dovednostmi a vědomostmi, které přispívají k podpoře zdraví i k optimální prevenci nežádoucích aktivit a projevů technologie, je schopen se orientovat a působit na žáky ve smyslu společenských změn, řešit pedagogické problémy a hodnotit svoji pedagogickou činnost. Má předpoklady k tvůrčímu, sebereflektivnímu a autoregulativnímu rozvoji.

Absolventi získají vysokoškolskou kvalifikaci učitele 1. stupně ZŠ s plnou aprobací pro počáteční vyučování cizích jazyků na 1. stupni ZŠ, titul „Mgr.“.

Přijímací zkouška

Test studijních předpokladů.

Uchazeč by měl mít předpoklady pro studium výtvarné a hudební výchovy, dále by měl disponovat plaveckými dovednostmi a být tělesně zdatný pro studium tělesné výchovy.

© 2018 Katedra primární a preprimární pedagogiky | Administrace