Doc. PhDr. Martina Fasnerová, Ph. D.

Kontakt

Telefon:585 635 110
E-mail:martina.fasnerova@upol.cz
Pracovna:3. poschodí, dveře č. 4.02

Konzultační hodiny - letní semestr 2016/2017

Ve zkouškovém období a období hlavních prázdnin jsou konzultační hodiny poskytovány pouze po předchozí domluvě s pedagogem.

Dosažené tituly v oboru

Ph.D. – v oboru Pedagogika
PhDr. – v oboru Pedagogika

Výuka předmětů

Pragmatická lingvistika
Prvopočáteční čtení a psaní
Alternativní metody ve výuce čtení a psaní
Tvorba školního vzdělávacího programu
Komunikativní dovednosti
Předškolní aspekty prvopočátečního čtení a psaní
Primární pedagogika 2

Pedagogická a odborná činnost, členství

Lektorka Nakladatelství Fraus
Vedoucí a oponentka bakalářských, diplomových a závěrečných prací
Členka zkušební komise SZZ pro obor Učitelství pro MŠ
Členka zkušební komise pro přijímací řízení uchazečů o studium Učitelství pro 1. stupeň ZŠ – prezenční studium, kombinované studium
Členka zkušební komise SZZ pro obor Učitelství pro 1.st. ZŠ
Členka zkušební komise SZZ pro obor PREPED
Členka zkušební komise pro rigorózní řízení navazující PREPED
Členka zkušební komise pro rigorózní oboru Učitelství pro 1.st. ZŠ
Členka Pedagogické komise
Členka zkušební komise pro přijímací řízení uchazečů o studium Učitelství pro MŠ – prezenční studium, kombinované studium

Vědecko-výzkumná činnost

Hlavní řešitelka: 0 výzkumných projektů
Spoluřešitelka: 3 výzkumný projekt

FOND ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL
Inovace studijního předmětu Národní dějiny (2009)
Spoluřešitelka projektu
Hlavní řešitelka projektu: Mgr. Jitka Petrová, Ph.D

ESF
Oborová prostupnost a modularizace studijních programů ve vzdělávání učitelů CZ.1.07/2.2.00/070077
Spoluřešitelka projektu
Hlavní řešitelka projektu: Doc. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D.

Univerzitní mateřská škola a klub předškoláků
Spoluřešitelka projektu
Hlavní řešitelka projektu: Doc. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D.

ČEZ
Mentor a konzultant projektu „Energie do lavic“ financovaného z prostředků Nadace ČEZ č. 189/09

Publikační činnost (za posledních 5let)

Odborné a vědecké stati ve sbornících a časopisech:
FASNEROVÁ, M. Učebnice pro 1. stupeň ZŠ a Rámcový vzdělávací program. Fraus bulletin [on-line]. Srpen 2007 [cit. 6. září 2007]. Dostupné na www: www.fraus.cz/index.php?jdi=o_nakladatelství/clanky/0710/ucebnice_a_rvp_clanek.html.
FASNEROVÁ, M. Tvorba školního vzdělávacího programu na jedné základní škole. In Vaš?atková, J., Polášek, R. [ed.] Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů V. Olomouc: Votobia, 2007. s. 187 - 190. ISBN 978-80-7220-306-2.
FASNEROVÁ, M. Žákovská knížka, jak ji neznáme. Moderní vyučování, 2007, roč. 12, č. 10, s. 19. ISSN 1211-6858.
FASNEROVÁ, M. Obavy z vysvědčení by se zanedlouho měly stát minulostí. Učitelské noviny. 2008, roč. 111, č. 7, s.17. ISSN 0139-5718.
FASNEROVÁ, M. Výchova k občanství ve Školním vzdělávacím programu na primární škole. In. Staněk, A., Mezihorák, F. [ed.] Výchova k občanství pro 21. století. Praha: SPHV, o. s., 2008, s. 349 – 361. ISBN 978-80-904187-0-7.
FASNEROVÁ, M., PETROVÁ, J. Zkušenosti s novou školskou reformou na základní škole. In Škola v dialogu kultury, pedagogiky a společnosti. Liberec: TUL, 2008. s. 126 – 134. ISBN 978-80-7372-414-6.
FASNEROVÁ, M. Preschool childrens graphomotoricity and interactive board. Psihopedagogia copilului. 2008, č. 6-7, str. 151-153. ISSN 1583-2783.
FASNEROVÁ, M. Proměny vzdělávání v České republice pro 21. století – zaměřeno na klíčové kompetence. In Dítě předškolního věku a jeho paidagogos. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. s. 74. ISBN 978-80-7041-647-1.
FASNEROVÁ, M. Kvalitní učitel v proměnách školy pro 21. století. In Za kvalitou vzdělávání učitelů primární a preprimární pedagogiky. Olomouc: Votobia, 2009. s. 355-361. ISBN 978-80-7220-315-4.
FASNEROVÁ, M. Obavy z vysvědčení by se zanedlouho měly stát minulostí. Učitelské noviny. 2008, roč. 111, č. 7, s.17. ISSN 0139-5718.
FASNEROVÁ, M. Grafomotorika a interaktivní tabule, aneb jak nalákat žáky, aby se těšili na psaní. Moderní vyučování. 2008, roč. 12, č. 4, s. 11. ISSN 1211- 6858.
FASNEROVÁ, M. Reforma ve škole a inovativní prvky. In Pomáhající profese v reflexi aktuálních společenských proměn. Ústí nad Labem: Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2009. s. 52-56. ISBN 978-80-7414-123-2.
FASNEROVÁ, M., PETROVÁ, J. Současná kurikulární reforma a nadané děti. In Primární a preprimární pedagogikav teorii, praxi a výzkumu. Olomouc: Altyn s.r.o., 2010. s. 81-88. ISBN: 978-80-87224-08-3.
FASNEROVÁ, M., PETROVÁ, J. Změny v edukaci v České republice ve 21. století. In Edukacja Elementarna wyzwania, konteksty, dylematy. Czestochowa: Stanislaw Podobinskiego, 2010. s. 240-249. ISBN 978–83–7455–136–6.
FASNEROVÁ, M. (rec.): STOLINSKÁ, D., Analýza výzkumů v oblasti vztahu učitele a žáka. Media4u Magazine, 2010, roč. 7. ročník, č.3, s. 33-37. ISSN – 1214-9187.

Recenze
FASNEROVÁ, M. Živá abeceda – učebnice pro základní školy. E – pedagogium. 2007, roč. 6, č. 4, s. 89 – 90. ISSN 1213 – 7758.

Doc. PhDr. Martina Fasnerová, Ph. D.
© 2017 Katedra primární a preprimární pedagogiky | Administrace