PhDr. Jitka Petrová, Ph.D.

Kontakt

Telefon:585 635 111
E-mail:jitka.petrova@upol.cz
Pracovna:3. poschodí, dveře č. 4.02

Konzultační hodiny - letní semestr 2016/2017

Ve zkouškovém období a období hlavních prázdnin jsou konzultační hodiny poskytovány pouze po předchozí domluvě s pedagogem.

Dosažené tituly v oboru

Ph.D. – v oboru Pedagogika

Výuka předmětů

Základy pedagogiky a dějiny počáteční výchovy
Základy pedagogiky a filozofie výchovy
Primární pedagogika 1
Národní dějiny
Diplomový seminář
Seminář k závěrečné práci
Alternativní školské systémy
Srovnávací pedagogika a alternativní školské systémy
Hra v MŠ
Diagnostika školní zralosti
Pedagogická diagnostika

Pedagogická a odborná činnost, členství

Vedoucí a oponentka bakalářských a diplomových prací
Členka zkušební komise pro přijímací řízení uchazečů o studium Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Členka zkušební komise pro přijímací řízení uchazečů o studium Učitelství pro MŠ – prezenční studium, kombinované studium
Členka zkušební komise SZZ oborů Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a Učitelství pro mateřské školy (v prezenční a kombinované formě studia příslušných oborů)
Členka hodnotící komise projektů FRVŠ

Vědecko-výzkumná činnost

Hlavní řešitelka: 2 výzkumné projekty
Spoluřešitelka: 2 výzkumné projekty

Výběr:

¨FOND ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL
Inovace studijního předmětu Národní dějiny (2009)
Hlavní řešitelka projektu
Č. projektu: 20419091/10

ROZVOJOVÝ PROJEKT MŠMT ČR
Podpora evropské a transatlantické mezinárodní spolupráce na PdF UP v Olomouci (dílčí projekt Spolupráce Katedry primární pedagogiky se zahraničními partnery) (2009)
Spoluřešitelka projektu
Hlavní řešitelka projektu: Doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D

ESF
Oborová prostupnost a modularizace studijních programů ve vzdělávání učitelů CZ.1.07/2.2.00/070077 (2009 – 2010)
Spoluřešitelka projektu
Hlavní řešitelka projektu: Doc. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D.

Jiné aktivity

vedoucí Studentského vědeckého kroužku Katedry primární pedagogiky PdF UP v Olomouci

Publikační činnost (za posledních 5let)

Odborné a vědecké stati ve sbornících a časopisech:
MÁJOVÁ, J. Multicultural education in practice. In Brtnová Čepičková, I. (ed.). Škola, žák a učitel v multikulturním prostředí. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2006, s. 206 – 208. ISBN 80-7044-851-2.
MÁJOVÁ, J. Hodnocení v Evropském jazykovém portfoliu. In Pedagogická evaluace '06. Sborník CD-ROM. Ostrava: Pedagogická fakulta OU, 2006. ISBN 80-7368-272-9.
MÁJOVÁ, J. Nešikovné dítě předškolního věku. In Vaš?atková, J., Polášek, R. [ed.] Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů IV. Olomouc: Votobia, 2006, s 367 – 370. ISBN 80-7220-280-4.
MÁJOVÁ, J. Dítě v mateřské škole. In Vaš?atková, J., Loukotová, V. [ed.] Akční pole sociální práce aneb sociálněpedagogické otázky současnosti. Sborník CD-ROM. Olomouc: PdF UP v Olomouci, 2007. ISBN 978-80-244-1665-6.
MÁJOVÁ, J., POSPÍCHALOVÁ, K. Hanácký kroj. In Holoušová, D. [ed.] Tvůrčí aktivita studentů. Využití tradic a zvyků regionu ve výuce na 1. stupni základní školy. Olomouc: Votobia, 2007, s. 35 – 39. ISBN 80-7220-294-4.
MÁJOVÁ, J. Sebehodnocení žáků v německém jazyce. In Doležalová, J., Vrabcová, D., Svatoš, T. [ed.] Hodnocení v profesi učitele – psychodidaktické a etické souvislosti. Hradec Králové: Nakladatelství Gaudeamus UHK, 2007, s. 80 – 84. ISBN 987-80-7041-010-3.
MÁJOVÁ, J. Rozvoj jemné motoriky dětí předškolního věku. In Vašťatková, J., Polášek, R. [ed.] Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů V. Olomouc: Votobia, 2007, s. 92 – 95. ISBN 978-80-7220-306-2.
MÁJOVÁ, J. Mají děti předškolního věku důvod být nešikovné? Moderní vyučování, 2008, roč. 12, č. 4, s. 7 – 8. ISSN 1211-6888.
VYHNÁLKOVÁ, P., HOLOUŠOVÁ, D., PETROVÁ, J. Ohlédnutí za činností studentského vědeckého kroužku v roce 2007. In Tvůrčí aktivita studentů. Využití tradic a zvyků regionu ve výuce na 1. stupni základní školy (vyhodnocení výzkumu). Olomouc: Votobia, 2008, s. 7 – 8. ISBN 978-80-7220-313-0.
PETROVÁ, J., FASNEROVÁ, M. Zkušenosti s novou školskou reformou na základní škole. In Škola v dialogu kultury, pedagogiky a společnosti. Liberec: TUL Liberec, 2008, s. 126 – 134. ISBN 978-80-7372-414-6.
MÁJOVÁ, J. Rozvoj jemné motoriky dětí předškolního věku v mateřské škole. Olomouc: 2008. 172 s. Disertační práce (Ph.D.). Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Katedra primární pedagogiky
PETROVÁ, J.Národní dějiny jako součást vlastivědného vyučování na primární škole. In Pomáhající profese v reflexi aktuálních společenských proměn. Ústí nad Labem: UJEP, 2009. s. 163 – 168. ISBN 978-80-7414-123-2.
PETROVÁ, J. Připravenost studentů k výuce historického učiva na primární škole. In Za kvalitou vzdělávání učitelů primární a preprimární pedagogiky. Olomouc: Votobia, 2009. s. 362-368. ISBN 978-80-7220-315-4.
FASNEROVÁ, M., PETROVÁ, J. Současná kurikulární reforma a nadané děti. In Primární a preprimární pedagogika v teorii, praxi a výzkumu. Olomouc: Altyn s.r.o., 2010. s. 81-88. ISBN 978-80-87224-08-3.
FASNEROVÁ, M., PETROVÁ, J. Změny v edukaci v České republice ve 21. století. In Edukacja Elementarna wyzwania, konteksty, dylematy. Czestochowa: Stanislaw Podobinskiego, 2010. s. 240-249. ISBN 978–83–7455–136–6.

PhDr. Jitka Petrová, Ph.D.
© 2017 Katedra primární a preprimární pedagogiky | Administrace