Doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D.

Kontakt

Telefon:585 635 107
E-mail:miluse.raskova@upol.cz
Pracovna:3. poschodí, dveře č. 4.03

Konzultační hodiny - letní semestr 2016/2017

Ve zkouškovém období a období hlavních prázdnin jsou konzultační hodiny poskytovány pouze po předchozí domluvě s pedagogem.

Dosažené tituly v oboru

Doc. – v oboru Pedagogika
Ph.D. – v oboru Pedagogika
PaedDr. – v oboru Pedagogika

Výuka předmětů

Integrovaný přírodovědný základ
Poznávání přírody a společnosti 1, 2
Exkurze k poznávání přírody a společnosti
Didaktika prvouky a společenskověd. předmětů
Didaktika primární pedagogiky
Primární pedagogika 3 (Metodika výchovné práce s praxí)
Didaktika prvouky s praxí
Základy rodinné a sexuální výchovy
Sexuální výchova v MŠ
Aktivity pro předškolní vzdělávání – JARO
Praktikum v MŠ
Didaktika počátečního přírodovědného vzdělávání
Úvod do studia s praxí
Diplomový seminář

Pedagogická a odborná činnost, členství

Předsedkyně nebo členka zkušební komise pro přijímací řízení uchazečů o studium Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Předsedkyně zkušební komise SZZ Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (v prezenční a kombinované formě studia příslušných oborů)
Vedoucí a oponentka bakalářských, diplomových a závěrečných prací
Školitelka v rámci doktorského studijního programu Pedagogika na PdF UP v Olomouci
Členka komise pro státní rigorózní zkoušky v oboru Předškolní pedagogika
Členka komise pro státní doktorské zkoušky a pro obhajoby disertačních prací oboru Pedagogika a Education
Členka Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu
Členka vědecké rady Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu
Předsedkyně komise pro státní rigorózní zkoušky v oboru U1STZŠ, U1STZŠ a cizí jazyk
Členka pracovní skupiny Poradního sboru k metodice a didaktice sexuální výchovy MŠMT (2010)
Oponentka disertačních a habilitačních prací

Vědecko-výzkumná činnost

Hlavní řešitelka: 3 výzkumné projekty
Spoluřešitelka: 9 výzkumných projektů

Výběr:

FOND ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL
Sexuální výchova v pedagogické praxi mateřské a primární školy – studijní materiál multimediálního charakteru pro studenty a učitele (2009)
Hlavní řešitelka projektu
Č. projektu 330/2009/F5/d

Environmentální výchova v pedagogické praxi mateřské a primární školy - studijní materiál multimediálního charakteru pro studenty a učitele (20410111/10)
Spoluřešitelka projektu

GAČR
Připravenost dětí k zahájení povinné školní docházky v pojetí současného kurikula a pohledu komparace ve vybraných zemích (2009 – 2013)
Spoluřešitelka projektu
Hlavní řešitelka: doc. PhDr. Eva Šmelová, CSc.

ESF
Oborová prostupnost a modularizace studijních programů ve vzdělávání učitelů (2009 – 2011)
Spoluřešitelka projektu
Hlavní řešitelka: doc. PhDr. Eva Šmelová, CSc.

Jiné aktivity

Recenzentka MŠMT ČR

Studijní pobyty
Teaching Staff Mobility – učitelský pobyt v zahraničí (Prešovská univerzita v Prešově, Slovensko (2007)

Publikační činnost (za posledních 5let)

Výběr:

Monografie:
RAŠKOVÁ, M. Připravenost učitele k sexuální výchově v kontextu pedagogické teorie a praxe v české primární škole. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008. 190 s. ISBN 978-80-244-2077-6.

Odborné a vědecké stati ve sbornících a časopisech:
RAŠKOVÁ, M. Sex education at primary school and within university preparation of intending teachers in the Czech Republic. Sexologies, European Journal of Sexual Healt. Prague: European Federation of Sexuology, 2006, vol. 15 – S1 – p. S1-S82, s. 578. ISSN 1158-1360.
RAŠKOVÁ, M. Lásko, ó lásko aneb Co si děti myslí o lásce a manželství. Rodina a škola. Časopis pro školní a mimoškolní výchovu dětí a mládeže. Praha: Portál, 2006, LIII, č. 5, s. 14 – 16. ISSN 0035-7766.
RAŠKOVÁ, M. Základy rodinné a sexuální výchovy jako nový studijní předmět u oborů Učitelství pro mateřské školy a Učitelství pro 1. stupeň základních škol na PdF UP v Olomouci. Kontexty edukačných vied v dimenziách informačnej spoločnosti. ACTA HUMANICA 3/2006. Žilina: ŽU, Fakulta prírodných vied, 2006, s. 119 – 127. ISSN 1336-5126.
RAŠKOVÁ, M. Jsou učitelé v současné primární škole dostatečně odborně teoreticky a adidakticky připraveni k sexuální výchově? Sborník příspěvků z 15. celostátního kongresu k sexuální výchově v České republice. Praha: Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, 2007, s. 106 – 115. ISBN 978-80-86559-80-3.
RAŠKOVÁ, M. Možnosti spolupráce současné mateřské školy a rodiny. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie „Školská pripravenos? detí v kontinuite predškolskej a elementarnej edukácie“. Banská Bystica: UMB, Pedagogická fakulta, 2007, s. 415 – 420. ISBN 978-80-8083-359-6. (recenzováno)
RAŠKOVÁ, M. Projekt jako moderně didaktická metoda. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecko-odborné konference „XX. DIDMATTECH 2007“. Elektronická verze monografie. Olomouc: Votobia, 2007. ISBN 80-7220-296-0. (recenzováno)
RAŠKOVÁ, M. Sexuální výchova v mateřské škole a ve vysokoškolské přípravě učitelů mateřských škol. Sborník příspěvků u mezinárodní vědecké konference k 10. výročí založení ÚPPE „Proměny vzdělávání – Viribus unitis educandum“. (CD-ROM). Hradec Králové: GAUDEAMUS, 2007. ISBN 978-80-7041-033-2. (recenzováno)
RAŠKOVÁ, M. Uplatňování výchovných integračních aktivit prostřednictvím projektové metody při pedagogické činnosti v mateřské škole. Sborník příspěvků z 2. odborného semináře „Evaluace a inovativní aplikace bakalářského studijního oboru Učitelství pro mateřské školy“. 1. vyd. Olomouc: Votobia, 2007, s. 81 – 87. ISBN 80-7220-297-6. (recenzováno)
RAŠKOVÁ, M. Sexuální výchova v primární škole jako součást výchovy demokratického občana. In STANĚK, A., MEZIHORÁK, F. (eds.). Výchova k občanství pro 21. století. 1. vyd. Praha: Občanské sdružení SPHV, 2008, s. 362 – 376. ISBN 978-80-904187-0-7. (recenzováno)
RAŠKOVÁ, M. Sexuální výchova v teorii a praxi pregraduální přípravy učitelů. Zborník príspevkov z mezinárodnej vedeckej konferencie Integrácia teórie a praxe didaktiky jako determinant kvality modernej školy. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2010, s. 129 – 132. ISBN 978-80-7097-843-6
RAŠKOVÁ, M. Teorie a praxe připravenosti učitele k sexuální výchově v současné české škole. Sborník Učiteľské povolanie v podmienkach súčasnej spoločnosti. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2009, s. 222 – 235. ISBN 978-80-8105-106-7
RAŠKOVÁ, M. Současný stav a perspektiva přípravy učitelů k sexuální výchově na 1. stupni ZŠ. Zborník z konferencie PROFESIA UČITEĽA V PREPRIMÁRNEJ A PRIMÁRNEJ EDUKÁCII V TEÓRII A VÝSKUMOCH. Bánská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2009, s. 241 – 244. ISBN 978-80-8083-902-4
RAŠKOVÁ, M. Průsečíky sexuální a etické výchovy v současné primární škole. Sborník referátů 18. CELOSTÁTNÍ KNGRES K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ V ČESKÉ REPUBLICE. Ostrava: CAT – Publishing, 2010, s. 152 – 157. ISBN 978-80-904290-2-4
RAŠKOVÁ, M. Učení o přírodě a společnosti v kontextu současné pedagogické teorie a praxe. Sborník z vědecké konference s mezinárodní účastí Primární a preprimární pedagogika v teorii, praxi a výzkumu. Olomouc: ALTYN s.r.o., 2010, s. 154- 161. ISBN 978-80-87224-08-3
RAŠKOVÁ, M. Učitelé MŠ a jejich profesní příprava k sexuální výchově. Sborník anotací příspěvků z mezinárodní vědecké konference AKTUÁLNÍ OTÁZKY PREPRIMÁRNÍHO A PRIMÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2010, s. 235 – 239. ISBN 978-80-7368-771-7
RAŠKOVÁ, M. Prenatální vývoj jako součást edukace v primární škole. Sborník referátů 4. MORAVSKÝ REGIONÁLNÍ KONGRES K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ. Ostrava: CAT – Publishing, 2010, s. 49 – 53. ISBN 978-80-904290-1-7

Vysokoškolské učební texty:
RAŠKOVÁ, M. Elementární učení o přírodě a společnosti od minulosti k současnosti. 1. vyd. Olomouc: VUP, 2006. 70 s. ISBN 80-244-1381-7.
RAŠKOVÁ, M. 5 otázek k sexuální výchově dětí předškolního a mladšího školního věku (3 – 11 let). Informativní příručka o sexuální výchově nejen pro studenty, učitele, vychovatele a rodiče. 1. vyd. Olomouc: UP, Pedagogická fakulta, 2007. 44 s. ISBN 978-80-244-1737-0.

Recenze
RAŠKOVÁ, M. Recenze: PODHÁJECKÁ, M. A KOL. Na dvore i v lese. Tradice a perspektivy výchovy a vzdělávání. Česko-slovenské pedagogické studie 1. Olomouc: UP, 2005, s. 238. ISBN 80-7182-196-9.
RAŠKOVÁ, M. Recenze: KOZLOVÁ, M., HALASOVÁ, J. TARÁBEK, P. Český jazyk pro 1. ročník ZŠ (Slabikář pro 1.ročník základní školy). 2. vyd. Brno: DIDAKTIS, 2005. 120 s. ISBN 80-7358-027-6. (zadavatel recenzního posudku MŠMT ČR, 2008)
RAŠKOVÁ, M. Recenze: BURKOVIČOVÁ, R. Introduction to issues regarding the science of education. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. 60 s. (zadavatel recenzního posudku pro vydání díla Ostravská Univerzita – Pedagogická fakulta, 2008)

Doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D.
© 2017 Katedra primární a preprimární pedagogiky | Administrace