Mgr. Dominika Provázková Stolinská, Ph.D.

Kontakt

Telefon:585 635 109
E-mail:dominika.stolinska01@upol.cz
Pracovna:3. poschodí, dveře č. 4.07

Konzultační hodiny - letní semestr 2016/2017

Ve zkouškovém období a období hlavních prázdnin jsou konzultační hodiny poskytovány pouze po předchozí domluvě s pedagogem.

Dosažené tituly v oboru

Mgr. – v oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ s aprobací AJ
Ph.D. - v oboru Pedagogika

Výuka předmětů

Výuka zaměřena na primární a preprimární pedagogiku
Předměty: Didaktika primární školy
Základy pedagogiky a filozofie výchovy
Srovnávací pedagogika
Alternativní školské systémy / Alternativní MŠ
Málotřídní školství
Komunikativní dovednosti
Studentský vědecký kroužek

Metodik pedagogických praxí
Didactics for primary education (určeno zahraničním studentům)
Pedagogy (určeno zahraničním studentům)

Pedagogická a odborná činnost, členství

Tajemník pro vědu a výzkum KPP PdF UP
Odborný redaktor KPP PdF UP pro Ediční komisi
Koordinátor OBD
Rozvrhář pro kombinované studium
Vedoucí redaktor odborného vědeckého časopisu s názvem MAGISTER : časopis pro výzkum primárního a preprimárního vzdělávání
Vedoucí a oponent bakalářských a diplomových prací
Členka komise pro přijímací řízení
Členka komise pro SZZ oborů Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a Předškolní pedagogika
Členka České asociace pedagogického výzkumu (ČAPV)
Členka České pedagogické společnosti (ČPdS)
Členka Asociace profese učitelství ČR (APU ČR)
Konzultant oddělení projektů pro školy společnosti SCIO
Recenzent odborných článků pro mezinárodní imputovaný časopis s názvem The New Educational Review
Recenzent VÚP pro metodický portál www.rvp.cz

Zahraniční stáže a výuka
2012/2013 - výuka zahraničních studentů (Řecko, Chorvatsko)
2012/2012 - konzultace studentky DSP v oblasti Pedagogiky primární a preprimární školy (Čína)
2012/2013 - hostování zahraničního kolegy (Slovensko)
LS 2013 – učitelská mobilita Uppsalla Švédsko

Vědecko-výzkumná činnost

Tvorba a ověření nástrojů pro zjišťování úrovně vybraných sociálních dovedností u dětí předškolního věku
č. projektu PdF_2010_007
Spoluřešitel projektu
Hlavní řešitel: Mgr. Iva Zowadová

Diagnostická kompetence předškolních pedagogů jako prostředek intervence odkladů povinné školní docházky
č. projektu PdF_2013_028
Spoluřešitel projektu
Hlavní řešitel: Mgr. Alena Berčíková

Jiné aktivity

Překladatelská činnost
Lektorka krátkodobého kurzu „Kompetence žáků a učitelů“ nabízeného Centrem celoživotního vzdělávání u PdF UP v Olomouci
Lektorka Figurkové školičky

Publikační činnost (za posledních 5let)

Odborné a vědecké stati ve sbornících a časopisech:
STOLINSKÁ, D. Jak může působit vyučovací styl učitele na zájem žáků o učební činnosti? In Současnost a budoucnost učitelského vzdělávání : Sborník referátů z odborného semináře „Profesionalizace učitelského vzdělávání“. Ostrava : PdF OU, 2008. ISBN 978-80-7368-615-4.
STOLINSKÁ, D. Efektivita interakce učitel – žák na dnešních školách. Media4U Magazine [online]. 2009, č. 1 [cit. 2009-07-20], s. 64-69. Dostupný z WWW: . ISSN 1214-918.
STOLINSKÁ, D. Interakce učitel-žák v proměnách primárního vzdělávání. Sborník z konference Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu. Ostrava: PdF OU, 2009.
STOLINSKÁ, D. Kvalitní vzdělání – kvalitní učitel – kvalitní vzdělávání. In Za kvalitou vzdělávání učitele primární a preprimární pedagogiky : Sborník z konference s mezinárodní účastí. Olomouc : VOTOBIA Olomouc, 2009. ISBN 978-80-7220-3.
STOLINSKÁ, D. Proměna interakce učitel-žák na primárním stupni ZŠ - myšlenka nebo skutečnost? Sborník z vědecké konference s mezinárodní účastí Primární a preprimární pedagogika v teorii, praxi a výzkumu. Olomouc, 2010. ISBN 978-80-87224-08-3.
STOLINSKÁ, D. Vliv vyučovacího stylu učitele na interakci učitel-žák v prostředí české školy. In Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání : Sborník z vědecké konference s mezinárodní účastí. Ostrava, 2010. ISBN 978-80-7368-771-7.
STOLINSKÁ, D. Vyučovací styl učitele jako determinanta ovlivňující interakci učitel-žák v edukačním procesu. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VII.: Sborník ze VII. ročníku mezinárodní studentské vědecké konference. Olomouc, 2010. ISBN 978-80-2442593-1.
STOLINSKÁ, D. Kompetence učitele v procesu interakce mezi ním a žákem na primární škole. In Klíčové kompetence a jejich reflexe v přípravě učitelů primárního vzdělávání : Konference se koná v rámci oslav 20. výročí založení FP TU v Liberci pod záštitou děkana fakulty doc. RNDr. Miroslava Brzeziny, CSc. Liberec, 2010.
STOLINSKÁ, D. Analýza výzkumů v oblasti vztahu učitele a žáka. Media4U [online], 2010. Dostupný z WWW: http://www.media4u.cz. ISSN 1214-918.
STOLINSKÁ, D. Reflexe proměny interakce učitel-žák na primární škole. Učitelské listy [online], 2010. Dostupný z WWW: http://ucitelske-listy.ceskaskola.cz. ISSN 1210-631.
STOLINSKÁ, D. Učitel - aktivní činitel v procesu interakce mezi učitelem a žákem - reformní představa vs. reálný stav v české škole. In Integrácia teórie a praxe didaktiky ako determinant kvality modernej školy. Košice: Botanická záhrada UPJŠ, 2010. ISBN 978-80-7097-843-6.
STOLINSKÁ, D. TIVT - stále živá technika měření efektivity interakce učitel-žák na primární škole. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů. Olomouc: PdF UP, 2010. ISBN 978-80-244-2815-4.
STOLINSKÁ, D. Kvalitativní interpretace kvantitativního výzkumu interakce učitel-žák na ZŠ. In Kvalitativní výzkum a vzdělávání. Olomouc: FF UP, 2011. ISBN 978-80-244-2906.9.
STOLINSKÁ, D. Výzkum proměny interakce učitel-žák na primární škole na podkladě kurikulární reformy jako možný podklad dílčí inovace pregraduální přípravy učitelů. In Pregraduální příprava učitelů v kontextu kurikulární reformy. Olomouc: PdF UP, 2011. ISBN 978-80-244-2775-1.
STOLINSKÁ, D. Interakce učitel-žák v proměnách primárního vzdělávání : Poster prezentující výstupy disertační práce. In PhD existence. Olomouc: FF UP, 2011. ISBN 978-80-244-2734-8.
STOLINSKÁ, D. The teacher - an active agent in the process of interaction between the teacher and the student - reformed ideas vs. the actual state of affairs in Czech schools. Sapere Aude 2011. Hradec Králové, 2011. ISBN 978-80-904877-2-7.
STOLINSKÁ, D. Kvalitativní přístup k interpretaci dat získaných prostřednictvím kvantitativního výzkumu v oblasti interakce učitel-žák na primární škole. Smíšený design v pedagogickém výzkumu. Brno: PdF MU, 2011.
STOLINSKÁ, D. I cesta může být cíl aneb Naučná stezka. Metodika II. Praha: VÚP, 2011.
STOLINSKÁ, D.; NAKLÁDALOVÁ, P. Monitor of specific of teacher-pupil interaction during multiculture education at primary school. Masarykova konference. Brno, 2011. ISBN 978-80-904877-7-2. ETTN 042-11-11010-12-5.
FASNEROVÁ, M.; STOLINSKÁ, D. Inovativní přístupy v pregraduální přípravě učitelů prostřednictvím pedagogických praxí v teorii i výzkumu. ACTA HUMANICA. Žilina: FPV ŽU, 2011. ISSN 1336-5126.
NAKLÁDALOVÁ, P.; STOLINSKÁ, D. Analysis of teaching process as a means of posibility to the detecting intercultural kompetence of primary school teacher. AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. Magnanimitas, vol.1, 2011, iss. 2.
STOLINSKÁ, D; NAKLÁDALOVÁ, P. Inovativní přístupy ve vzdělávání učitelů primární a preprimární školy. Aktualizace náplně studia oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy v oblasti komunikativních kompetencí studentů v kontextu současných trendů vzdělávací politiky. Olomouc: UP, 2011. ISBN 978-80-244-2794-2.
STOLINSKÁ, D. Národní dějiny - studijní disciplína v procesu inovace. Biológia v škole dnes a zajtra. Ružomberok: PdF KU, 2012 (v tisku).
STOLINSKÁ, D. Evaluation of changes in teacher-pupil interaction at primary school by the typological interaction research technique. AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. Magnanimitas (v tisku).
STOLINSKÁ, D., NAKLÁDALOVÁ, P. Možnosti aplikace techniky analýzy vyučování do výzkumu specifických oblastí vzdělávání na primární škole. Media4U [online], 1/2012. Dostupný z WWW: . ISSN 1214-918.
NAKLÁDALOVÁ, P., STOLINSKÁ, D. Educational strategy
of multicultural education at primary school and the possibilities of their monitoring.
In: Recenzovaný sborník příspěvků z interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů Quaere. Hradec Králové: Magnanimitas, 2012. ISBN 978-80-905243-0-9.
NAKLÁDALOVÁ, Pavlína a Dominika STOLINSKÁ. Intercultural education – todays question. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Evropské pedagogické fórum 2012, Pedagogicko-psychologické aspekty výuky. Hradec Králové: Magnanimitas, 2012. s. 20-24. ISBN 978-80-905243-2-3.
NAKLÁDALOVÁ Pavlína a Dominika STOLINSKÁ. Interculturally-pedagogical interactions a tool for acquiring intercultural competence. In: Sborník příspěvků z mezinárodní Masarykovy vědecké konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2012. Hradec Králové: Magnanimitas, 2012. s. 2734-2744. ISBN 978-80-905243-3-0.
BERČÍKOVÁ, Alena a Dominika STOLINSKÁ. Možnosti spolupráce rodiny a mateřské školy jako prevence odkladů povinné školní docházky. In Sborník příspěvků z výroční konference ČAPV. Liberec: TUL. 2013 (v tisku).

Recenze
STOLINSKÁ, D. České školství v mezinárodním srovnání : Vybrané ukazatele publikace OECD Education at a Glance 2008. Učitelské listy [online]. 2009, [cit. 2009-12-01]. Dostupný z WWW: http://ucitelske-listy.ceskaskola.cz. ISSN 1210-631.
STOLINSKÁ, D. Kompetence ve vzdělávání. Media4U [online]. 2009, [cit. 2010-01-01]. Dostupný z WWW: http://www.media4u.cz. ISSN 1214-918.
STOLINSKÁ, D. Modularizace a její aplikace v bakalářském studijním oboru Učitelství pro MŠ. Učitelské listy [online]. 2009, [cit. 2009-03-17]. Dostupný z WWW: http://ucitelske-listy.ceskaskola.cz. ISSN 1210-631.
STOLINSKÁ, D. Pregraduální příprava učitelů primární a preprimární školy v kontextu kurikulární reformy. QUO VADIS VYSOKOŠKOLSKÁ PEDAGOGIKA - teória a prax. Trnava: UCM, 2011. Dostupný z WWW: http://ff.ucm.sk/Slovensky/Katedry/pedagogika/prispevky.htm. ISBN 978-80-8105-196-8.

Studijní texty
FASNEROVÁ, M.; STOLINSKÁ, D. Pedagogická praxe pro studenty oboru Učitelství pro 1. stupeň základních škol. Olomouc: HANEX, 2012. ISBN 978-80-7409-051-6.
STOLINSKÁ, D. Kompetence žáků a učitelů. Olomouc: Vydavatelství UP, 2012 (v tisku).

Mgr. Dominika Provázková Stolinská, Ph.D.
© 2017 Katedra primární a preprimární pedagogiky | Administrace