Předškolní pedagogika – kombinované magisterské studium navazující

Základní informace
Studijní program: Pedagogika
Garant oboru, e-mail a telefon: Prof. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D.
Telefon: 585 635 101
E-mail: eva.smelova@upol.cz
Jeho adresa (katedry): Katedra primární a preprimární pedagogiky
Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc
http://kpv.upol.cz

Charakteristika oboru

Navazující Mgr. studijní obor Předškolní pedagogika je určený absolventům oboru Učitelství pro MŠ (Bc.) a oboru Speciální pedagogika předškolního věku (Bc.). Studium je zaměřené na další rozvoj profesních kompetencí předškolního pedagoga potřebných pro pedagogickou práci a řízení v podmínkách běžné mateřské školy a mateřské školy se zaměřením na vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Studium vytváří podmínky pro absolventy pokračovat v doktorském studium. Reaguje tak na potřeby vědy vytvářet platformu pro výzkum v oblasti předškolní pedagogiky jako vědního oboru.

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent je připraven pro výkon profese pedagoga v běžné MŠ a v MŠ pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, a to s důrazem na proces řízení a metodickou práci v pojetí předškolního kurikula. Je připraven projektovat a evaluovat ŠVP v souladu s podmínkami konkrétní MŠ. Absolvent je vybavený odbornými znalostmi nezbytnými pro zajištění poradenského servisu pro rodiče. Ve spolupráci s odborníky je schopen na základě osvojených odborných znalostí vytvářet odpovídající podmínky pro vzdělávání a rozvoj dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, a to v souladu s požadavky pro speciální a integrované vzdělávání dětí předškolního věku. Disponuje vědomostmi nezbytnými pro řízení, vedení a podporu odborného růstu pracovního týmu školy.

Absolvent získá titul magistr (Mgr.)

Přijímací zkouška

Podmínkou přijetí ke studiu navazujícího Mgr. studijního programu Předškolní pedagogika je absolvování oboru Učitelství pro MŠ (Bc.) nebo oboru Speciální pedagogika předškolního věku (Bc.).

Přijímací zkoušku vykoná uchazeč formou testu, v němž prokazuje své předpoklady pro studium v oblasti:

  • předškolní pedagogiky (na úrovni absolvovaného Bc. studia)
  • speciální pedagogiky (na úrovni absolvovaného Bc. studia)
  • psychologie (na úrovni absolvovaného Bc. studia)
© 2021 Katedra primární a preprimární pedagogiky | Administrace